kompetanse kartlegging

Utfordringer med kompetansekartlegging - finnes det løsninger?

En ny tilnærming til kompetansekartlegging: tilgang på kompetansedata av høy kvalitet som muliggjør bedre kompetansekartlegging, planlegging og oversikt.

Subscribe

Subscribe

Mange virksomheter frykter kompetansegapet i et marked som kjennetegnes av rask endringstakt og høy konkurranse. Den teknologiske utviklingen er et eksempel hvor etterspørselen etter kunnskapsarbeidere og teknologispesialister øker. Tilgang på og oversikt over riktig og nødvendig kompetanse er blitt viktigere enn noen gang. Mens de fleste løsninger baserer seg på å se utover i markedet på hvordan tiltrekke og rekruttere talenter, er det få som retter fokus innover mot kompetansekartlegging for å realisere mer fra egen organisasjon. 

 

Hva er kompetansekartlegging?

Kompetansekartlegging er prosessen med å identifisere og evaluere kompetansen til ansatte eller forstå kompetansekravene til de ulike rollene i organisasjonen. Dette innebærer å kartlegge og samle inn data om faglige eller tekniske ferdigheter, kunnskap, erfaring og evner til enkeltpersoner og team, eller hele organisasjonen.

Tre store utfordringer:

  1. Tidkrevende og dyrt

Kompetansekartlegging kan være tidkrevende for både for ansatte, ledere og HR fordi det krever en betydelig investering av tid og ressurser for å samle inn, analysere og tolke kompetansedata. Det er videre utfordrende å strukturere store mengder data på en måte som gir en god, strukturert oversikt og nytteverdi.

2. Endringstakt og tekniske krav

Den raske endringstakten og teknologiske utviklingen gjør at mange roller blir spesialiserte med tunge tekniske kompetansekrav. Dette krever høy grad av domenekompetanse blant de som skal utføre kartleggingen. I tillegg kan kompetansekrav og behov raskt endre seg. 

3. Sensitive data og skeptiske ansatte

De ansatte kan også møte kompetansekartlegging med mistro og frykt hvis de ikke forstår hvorfor og hvordan kartleggingen av deres kompetanse blir definert, vurdert eller hva resultatene blir brukt til. Dette kan resultere i at ansatte ikke ønsker å dele eller bistå kartleggingen.

 

Manglende løsninger og feilslåtte forsøk

Det finnes få systemer som håndterer kompetansekartlegging og skaper verdi over tid. Kompetansemodulene i mange eksisterende HRM system oppleves ofte som komplekse og lite tilpasningsdyktige. I tillegg håndterer systemene sjeldent endring i hvordan vi definerer og måler kompetanse over tid.

Mange HR-ansvarlige kan vise til flere negative erfaringer fra tidligere forsøk på å kartlegge kompetanse. Enorme mengder forarbeid og innhenting av data i et system som aldri ble oppdatert er en kjent problemstilling. En løsning kan selvsagt være å betale for kompetansekartlegging som en tjeneste, men dette er dyrt, gir bare et øyeblikksbilde, og kan ikke brukes som et strategisk verktøy over tid.

 

Finnes det en løsning?

Quadim representerer en ny tilnærming til kompetansekartlegging. Med Quadim får de ansatte muligheten til å høste verdien de får ved å dokumentere og dele kompetanse informasjon om seg selv. Tilbake får organisasjonen tilgang på kompetanse data av høy kvalitet som muliggjør bedre kompetansekartlegging, -planlegging og -oversikt. 

Nye muligheter med Key Competence Indicators

Kjernen i Quadim er strukturerte kvalitetsdata. Med lansering av modulen “Key Competence Indicators” blir dataene de ansatte tilgjengeliggjør gjennom sine profiler hentet ut og visualisert slik at ledelsen og HR raskt kan vurdere styrken til et team, avdeling eller hele organisasjonen på spesifikke kompetanseområder. 

Med kun et tastetrykk får du tilgang på live oppdatert kompetansedata. Til sammenligning vil en manuell kartleggingsprosess ta alt fra flere dager til uker avhengig av hvor stor organisasjonen er. 

visialization

KCI overview

 Vil du vite mer om Quadim og hvordan key competence indicators fungerer?

Ta kontakt med Selina Stenberg, daglig leder i Quadim og få en personlig demo av Quadim! E-post: selina@quadim.ai

Similar posts

Get notified on new insights

Be the first to know about new Quadim insights and expertise.